Log ind

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos LOOP har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til LOOP. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Login på loopfitness.dk. Medlemmet kan træne frit i alle LOOP centre, medmindre andet er angivet på abonnementet. LOOP benytter medlemmets kontaktoplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail og SMS, angående medlemskabet og eventuelt manglende betaling heraf. Ved manglende betaling kan LOOP anvende samarbejdspartnere og underleverandører, som ligeledes vil kunne kontakte medlemmet herom.

§2. Adgangskontrol Et medlem skal gøre brug af det til enhver tid gældende adgangsmiddel for at få adgang til centret. Kan medlemmet ikke få adgang til centret, rettes henvendelse til en medarbejder hos LOOP. Har medlemmet en tro på, at andre uretmæssigt har fået adgang til centret med medlemmets adgangsmiddel, skal medlemmet straks kontakte LOOP, som vil spærre den pågældendes adgangsmiddel og uden yderligere omkostninger erstatte dette. I den ubemandede åbningstid kan KIDZ medlemmer kun logge ind ifølge med en værge.

§3. Varighed Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget uden for centret) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

§4. Indmeldelse og betaling Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail. Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales medlemskabet samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode på én gang. Medlemskaber hvor prisen er reduceret som følge af medlemmets alder (KIDZ og TEEN), skifter automatisk prisgruppe, når medlemmets alder overstiger aldersbegrænsningen for den nuværende prisgruppe.

§5. For sen betaling Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der kan blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, kan LOOP sende yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder LOOP sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §8. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

§6. Prisændringer Prisændringer meddeles på e-mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

§7. Bero-perioder Medlemskaber kan sættes i bero ved henvendelse i centret, ved at sende en mail til centret eller i vores app. Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 180 dage. Det koster 5 kr. pr. 30 dage at være i bero. Hver betaling tillægges desuden gældende administrationsgebyr. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden, ligesom det heller ikke er muligt at sætte medlemsskabet i bero i opsigelsesperioden. Hvis medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab mens, det er sat i bero, skal beroperioden afbrydes.

§8. Opsigelse af løbende medlemskaber Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt eller ved henvendelse i centeret. Ved skriftlig opsigelse sendes e-mail til centret, hvor man er tilmeldt. Efter opsigelsen vil medlemmet altid blive opkrævet din næstkommende abonnementsbetaling. Herefter trækkes ikke yderligere betalinger. Medlemmet kan selvfølgelig fortsætte sin træning i hele opsigelsesperioden. E-mail sendes til det center, hvor man er tilmeldt. Mailadresse til centret findes på www.loopfitness.dk under det enkelte center. E-mailen skal indeholde navn, adresse og login-oplysninger. Udmeldelsen er registreret ved modtagelse af en e-mailkvittering fra centret. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§9. Minimumsalder Minimumsalderen for at træne i LOOP er 15 år, medmindre der i dit lokale center tilbydes LOOP KIDZ for de 8-14-årige. LOOP KIDZ-medlemmer 8-11 år må kun træne ifølge med en voksen (>18 år). De 12-14-årige må træne uden en voksen i den bemandede åbningstid. Udenfor den bemandede åbningstid må børn i alderen 8-14 år kun træne ifølge med et voksent medlem, som logger sig ind først. Medlemmer af LOOP KIDZ må alene bruge maskiner som er egnet til børn i alderen 8-14 år.

§10. Helbredstilstand og personskade Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LOOP. LOOP anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. LOOP tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Værdigenstande LOOP anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. LOOP bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§12. Ordensregler Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af LOOP personale skal altid følges. Du kan træne i det tøj, der føles bekvemt for dig. Det kan f.eks. være en t-shirt og et par shorts eller tights. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. Det varierer fra center til center, hvorvidt det er tilladt at træne i sko, der er brugt udendørs. I alle centre kan der være perioder, fx i vinterhalvåret, hvor det ikke er tilladt at træne i udendørssko. Ved forbud mod at træne i udendørssko er dette tydeligt skiltet i centret. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Centret er røgfrit område. Gældende retningslinjer for rengøring og god hygiejne skal følges. Det er ikke tilladt at benytte LOOPs faciliteter uden et gyldigt medlemskab, ligesom det heller ikke er tilladt at flere personer gør brug af det samme medlemskab. Overtrædelse af dette vil medføre et kontrolgebyr (pt. kr. 1.000, -) pr. involveret person.

§13. Umyndige medlemmer Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af umyndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i et LOOP center. Ved manglende betalinger eller gæld til LOOP indestår den gældende værge for det fulde beløb.

§14. Udelukkelse af medlem LOOP kan til enhver tid - og uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af PIN-kode, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og LOOP forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

§15. Ændring af medlemsbetingelser LOOP har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med to ugers varsel ved opslag i LOOP. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

§16. Refunderinger Hvis du har penge til gode hos LOOP, vil du som hovedregel blive godtgjort dette beløb i form af medlemsdage i dit fremadrettede medlemskab, og du vil derfor ikke have mulighed for at få sådanne beløb udbetalt i kontanter før dit medlemsskab ophører. Hvis dit medlemsskab er ophørt, vil et eventuelt tilgodehavende blive overført elektronisk via kontooverførsel til en dansk bankkonto.

§17. Klage- og værnetingsbestemmelse Skulle du have en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos LOOP, kan denne indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

Eventuelle uenigheder som ikke kan afklares i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.