Log ind

Medlemsbetingelser

§1 Medlemskabet Et medlemskab hos LOOP er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemmet kan træne frit i alle LOOP centre, medmindre andet er angivet på abonnementet.

Kvittering for indmeldelse og evt. abonnementsaftale fremsendes på mail.

§2 Familiemedlemsskab I LOOP er det muligt at tegne et Familiemedlemskab. Et Familiemedlemskab kan tegnes, hvis der bor 2 eller flere personer på én og samme adresse (husstand). Et Familiemedlemskab kan således ikke deles mellem familiemedlemmer, der bor på forskellige adresser. Når der tegnes et Familiemedlemskab, vil et af familiemedlemmerne bære hovedmedlemskabet, og de øvrige medlemmer i familien vil være medabonnementer på dette medlemskab. Det er således også hovedmedlemmet, der betaler for de øvrige medlemmer via dennes betalingskort. Hovedmedlemskabet er også det medlemskab, der styrer de øvrige medlemmers medlemskab. Ønsker hovedmedlemskabet således at sætte medlemskabet i bero eller at udmelde sig, så vil det også gælde de tilknyttede medlemmer i familien medmindre andet aftales med personalet i centret. I forbindelse med oprettelse af et Familiemedlemskab vil eventuelt allerede gældende medlemskaber blive overført til ét samlet Familiemedlemskab. I den forbindelse vil dage på de pågældende medlemskaber blive «synkroniseret», således at alle på det oprettede Familiemedlemskab kører på samme periode. Familiemedlemskaber kan oprettes online ved at hovedmedlemmet indmelder sig. De øvrige familiemedlemmer skal efterfølgende tilknyttes abonnementet ved henvendelse i centret. Det er også muligt at oprette et Familiemedlemskab ved direkte henvendelse i dit lokale LOOP center. Et Familiemedlemskab kan ikke kombineres med eventuelle kampagnepriser og/eller tilbud samt Forbrugsforeningskort.

§3 Minimumsalder

Betingelser for medlemmer indmeldt Minimumsalderen for at træne i LOOP er 13 år, medmindre der i dit lokale center tilbydes LOOP KIDZ for de 7-12 årige. LOOP KIDZ-medlemmer 7-10 år må kun træne ifølge med en voksen (>18 år). De 11-12 årige må træne uden en voksen i den bemandede åbningstid. Udenfor den bemandede åbningstid må børn i alderen 7-12 år kun træne ifølge med et voksent medlem, som logger sig ind først. Medlemmer af LOOP KIDZ må alene træne i KIDZ træningscirklen.

§4 KIDZ og TEEN Ved medlemskaber, hvor prisen er reduceret som følge af medlemmets alder (KIDZ og TEEN), skifter prisgruppen automatisk, når medlemmets alder overstiger aldersbegrænsningen for den nuværende prisgruppe.

§5 Umyndige medlemmer Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af umyndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i et LOOP center. Ved manglende betalinger eller gæld til LOOP indestår den gældende værge for det fulde beløb.

§6 Adgang til center Et medlem skal gøre brug af det til enhver tid gældende adgangsmiddel for at få adgang til centret. Kan medlemmet ikke få adgang til centret, rettes henvendelse til en medarbejder hos LOOP. Har medlemmet en tro på, at andre uretmæssigt har fået adgang til centret med medlemmets adgangsmiddel, skal medlemmet straks kontakte LOOP, som vil spærre den pågældendes adgangsmiddel og uden yderligere omkostninger erstatte dette. I den ubemandede åbningstid kan KIDZ medlemmer kun logge ind ifølge med en værge.

Det er ikke tilladt at benytte LOOPs faciliteter uden et gyldigt medlemskab, ligesom det heller ikke er tilladt at flere personer gør brug af det samme medlemskab. Overtrædelse af dette vil medføre et kontrolgebyr (pt. kr. 1.000, -) pr. involveret person.

§7 Kontant medlemskab Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales medlemskabet samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode på én gang.

Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber.

§8 Løbende medlemskab (abonnement) Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling, og der betales forud for en abonnementsperiode (30 dage). Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag, og selve betalingsdagen kan derfor skifte pga. måneder med varierende antal dage. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr.

Betaling sker med kreditkort, og fornyelse af kreditkortnummer mv. kan ske via login på www.loopfitness.dk.

Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges og opsigelsesperioden er udløbet.

§9 Opsigelse af løbende medlemskab (abonnement) Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges i LOOP’s app, på www.loopfitness.dk, ved henvendelse til centret på e-mail (med angivelse af 10-cifrede login kode) eller ved personlig henvendelse i centret. Hvis udmeldelse sker på skrift via e-mail, sker udmeldelsen pr. den dato, e-mailen er modtaget. Udmeldelsen er registreret ved modtagelsen af en e-mailkvittering fra centret. I tilfælde af uenighed om udmeldelse/bero påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

Hvis man efter opsigelse af sit abonnement ønsker at indmelde sig igen på et kampagnetilbud, kan dette tidligst ske 60 dage efter ophør af seneste medlemskab.

Opsigelsesvarsel for medlemmer indmeldt FØR 8.8.2022 Opsigelsesvarslet er svarende til den igangværende abonnementsperiode + næstkommende abonnementsperiode. Efter opsigelsen vil medlemmet derfor altid blive opkrævet sin næstkommende abonnementsbetaling. Herefter trækkes ikke yderligere betalinger. Medlemmet kan fortsætte sin træning i hele opsigelsesperioden.

Opsigelsesvarsel for medlemmer indmeldt EFTER 8.8.2022 Opsigelsesvarslet er svarende til den igangværende abonnementsperiode. Efter opsigelsen vil medlemmet ikke blive opkrævet yderligere abonnementsbetaling. Hvis medlemmet opsiger midt i en abonnementsperiode, kan medlemmet fortsætte sin træning til udgangen af perioden.

§10 Bero-perioder (abonnement) Medlemskaber kan sættes i bero i LOOP’s APP, på www.loopfitness.dk, ved henvendelse i centret eller ved at sende en mail til centret (med angivelse af 10-cifrede login kode). Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 90 dage. Det koster 5 kr. pr. 30 dage at være i bero. Hver betaling tillægges desuden gældende administrationsgebyr. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden, ligesom det heller ikke er muligt at sætte medlemskabet i bero i opsigelsesperioden. Hvis medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab mens, det er sat i bero, skal bero-perioden afbrydes. Bero-perioden udløber automatisk efter det aftalte antal dage. Bero perioden er registreret ved modtagelsen af en e-mailkvittering fra centret. I tilfælde af uenighed om udmeldelse/bero påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§11 Manglende betaling (abonnement) Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil der blive rykket for betalingen, hvilket kan medføre opkrævning af rykkergebyrer. Hvis der fortsat ikke sker betaling, kan kravet overgå til inkassosamarbejdspartner, hvilket kan medføre yderligere omkostninger.

I tilfælde af betalingsmisligholdelse vil medlemmet maksimalt blive opkrævet 3 abonnementsperioder eksklusive renter, gebyrer og omkostninger.

I perioden fra betalingsmisligholdelse til udløbet af 3. abonnementsperiode kan centret alene tilgås i bemandet åbningstid, da medlemmets adgangsmiddel vil blive deaktiveret. Ved udløbet af 3. abonnementsperiode betragtes aftalen som værende opsagt og centrene kan ikke tilgås.

§12 Kontaktoplysninger For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos LOOP har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til LOOP ved henvendelse i centret. LOOP benytter medlemmets kontaktoplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail og SMS, angående medlemskabet og eventuelt manglende betaling heraf. Ved manglende betaling kan LOOP anvende samarbejdspartnere og underleverandører, som ligeledes vil kunne kontakte medlemmet herom.

§13 Ordensregler Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af LOOP personale skal altid følges. Du kan træne i det tøj, der føles bekvemt for dig. Det kan f.eks. være en t-shirt og et par shorts eller tights. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. Det varierer fra center til center, hvorvidt det er tilladt at træne i sko, der er brugt udendørs. I alle centre kan der være perioder, fx i vinterhalvåret, hvor det ikke er tilladt at træne i udendørssko. Ved forbud mod at træne i udendørssko er dette tydeligt skiltet i centret. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Centret er røgfrit område. Gældende retningslinjer for rengøring og god hygiejne skal følges.

§14 Værdigenstande LOOP anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. LOOP bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§15 Helbredstilstand og personskade Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LOOP. LOOP anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. LOOP tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§16 Udelukkelse af medlem LOOP kan til enhver tid - og uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af PIN-kode, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og LOOP forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

§17 Refunderinger Hvis du har penge til gode hos LOOP, vil du som hovedregel blive godtgjort dette beløb i form af medlemsdage i dit fremadrettede medlemskab, og du vil derfor ikke have mulighed for at få sådanne beløb udbetalt kontant før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt, vil et eventuelt tilgodehavende bliver overført elektronisk via kontooverførsel til en dansk bankkonto.

§18 Ændring af medlemsbetingelser LOOP har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med to ugers varsel ved opslag i LOOP. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

§19 Prisændringer Prisændringer meddeles på e-mail og kan tidligst træde i kraft efter en periode svarende til din opsigelsesvarsel.

§20 Fortrydelsesret Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget uden for centret) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

§21 Klage- og værnetingsbestemmelse Ønsker du at klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos LOOP, kan denne indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan læse mere herom på https://naevneneshus.dk/.

Eventuelle uenigheder, der ikke kan afklares ved dialog, afgøres efter dansk ret af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§22 Medlemsskabsændring til andet center

Hos LOOP har du mulighed for at ændre dit nuværende medlemskab til et andet LOOP-center. Denne service er tilgængelig for alle eksisterende medlemmer og gør det muligt at skifte medlemskabscenter, hvilket kan være fordelagtigt ved flytning eller ved ønske om at benytte faciliteter på et andet geografisk beliggende LOOP-center. Ved ændring af medlemskabscenter opkræves et gebyr på 99 kr. for at administrere overflytningen af medlemskabet til det nye valgte center. Denne udgift kan ikke refunderes efter gennemført flytning.