Log ind

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos LOOP har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til LOOP. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Login på loopfitness.com. Medlemmet kan træne frit i alle LOOP centre, med mindre andet er angivet på abonnementet.

§2. Adgangskontrol Et medlem skal taste sin PIN-kode i kundecomputeren for at få adgang til LOOP. Kan man ikke huske sin PIN-kode, retter man henvendelse til en medarbejder hos LOOP, der ved opslag i databasen kan finde koden. Har medlemmet en tro på, at andre uretmæssigt er kommet i besiddelse af PIN-koden, skal medlemmet straks kontakte LOOP, som kan spærre den gamle PIN-kode og uden yderligere omkostninger tildele medlemmet en ny. I den ubemandede åbningstid kan KIDZ medlemmer kun logge ind ifølge med en værge.

§3. Varighed Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget udenfor centret) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

§4. Indmeldelse og betaling Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail. Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales medlemskabet samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode. Medlemskaber hvor prisen er reduceret som følge af medlemmets alder (KIDZ og TEEN), skifter automatisk prisgruppe, når medlemmets alder overstiger aldersbegrænsningen for den nuværende prisgruppe.

§5. For sen betaling Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, udsendes yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder LOOP sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §8. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt. Kunder med kontant medlemskab skal selv sørge for at forlænge medlemskabet hver 30. dag.

§6. Prisændringer Prisændringer meddeles via opslag i centrene senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

§7. Bero-perioder Medlemskaber kan sættes i bero ved henvendelse i centret eller ved at sende en mail til centret. Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 180 dage. Det koster 5 kr. pr. 30 dage at være i bero. Hver betaling tillægges desuden gældende administrationsgebyr. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden.

§8. Opsigelse af løbende medlemskaber Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt. Opsigelsen skal ske senest 30 dage før udløbet af en igangværende abonnementsperiode. Det vil sige, at eventuelle abonnementsbetalinger, der forfalder inden for 30 dage efter din opsigelse, vil blive trukket. Herefter trækkes ikke yderligere betalinger. Man kan selvfølgelig fortsætte sin træning i hele opsigelsesperioden. Opsigelse skal ske pr. e-mail eller ved henvendelse i centeret. E-mail sendes til det center, hvor man er tilmeldt. E-mailen skal indeholde navn, adresse og login-oplysninger. Udmeldelsen er registreret, når man modtager en kvittering fra centret. Mailadresse findes på www.loopfitness.dk under det enkelte center. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§9. Minimumsalder Minimumsalderen for at træne i LOOP er 15 år, medmindre der i dit lokale center tilbydes LOOP KIDZ for de 8-14-årige. LOOP KIDZ medlemmer 8-11 år må kun træne ifølge med en voksen (>18 år). De 12-14-årige må træne uden en voksen i den bemandede åbningstid. Udenfor den bemandede åbningstid må børn i alderen 8-14 år kun træne ifølge med et voksent medlem, som logger sig ind. Medlemmer af LOOP KIDZ må alene bruge maskiner som er egnet til børn i alderen 8-14 år.

§10. Helbredstilstand og personskade Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LOOP. LOOP anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. LOOP tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Værdigenstande LOOP anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. LOOP bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§12. Ordensregler Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af LOOP personale skal altid følges. Under træning skal der anvendes beklædning, der ikke kan virke stødende på de andre medlemmer. Dog som et minimum T-shirt og shorts. Endvidere er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. Det varierer fra center til center, hvorvidt det er tilladt at træne i sko, der er brugt udendørs. I alle centre kan der være perioder, fx i vinterhalvåret, hvor det ikke er tilladt at træne i udendørssko. Ved forbud mod at træne i udendørssko er dette tydeligt skiltet i centret. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Centret er røgfrit område. Benytter en person LOOP faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt det til enhver tid gældende kontrolgebyr (pt. kr. 1.000,-).

§13. Umyndige medlemmer Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldming af umyndlige medlemmer kan kun ske ved personlig fremmøde i et LOOP center.

§14. Udelukkelse af medlem LOOP kan til enhver tid - og uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af PIN-kode, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og LOOP forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

§15. Ændring af medlemsbetingelser LOOP har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med to ugers varsel ved opslag i LOOP. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.